24/7 support & sale

29 jaar ervaring

24/7 support & sale

29 jaar ervaring

Algemene Verkoopsvoorwaarden Daylight bv

Algemene Verkoopsvoorwaarden Daylight bv

ARTIKEL 1: Voorwerp en toepassingsgebied
Onderhavige "Algemene Voorwaarden" zijn van toepassing op alle verkoops-, verhuur- en montagecontracten m.b.t. de producten van Daylight bvba (hierna te noemen "Daylight") die afgesloten worden tussen Daylight en haar klanten. De Algemene Voorwaarden van Daylight hebben voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Daylight aanvaard zijn, worden hierbij uitgesloten.

ARTIKEL 2: Bestellingen - Vertragingen - Beletsels
Een overeenkomst komt geldig tot stand door ondertekening door de klant van de bestelbon. De leveringstermijnen door Daylight opgegeven zijn louter indicatief en creëren geen resultaatsverbintenis in hoofde van Daylight. Laattijdige leveringen geven in geen geval recht op annulering van het order of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Daylight, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil, definitief in de onmogelijkheid is gesteld om een aanvaarde bestelling uit te voeren, dan kan zij door middel van een gewone kennisgeving aan de klant het contract ontbinden, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding. De schadevergoeding die door de klant aan Daylight gevraagd wordt in geval van storing, vergissing, tekortkoming, defect kan nooit meer bedragen dan de overeengekomen huurprijs.

ARTIKEL 3: Leveringen - Overdracht van risico
De producten worden geacht geleverd te zijn van zodra zij in de lokalen van Daylight ter beschikking worden gesteld van de klant voor afhaling of, indien Daylight instaat voor aflevering bij de klant, vanaf het ogenblik dat de producten zich binnen de afgesloten ruimte, de terreinen of de gebouwen van de klant bevinden, ongeacht of ze al dan niet uitgeladen zijn. Vanaf dat ogenblik wordt het risico voor de goederen overgedragen aan de klant.

ARTIKEL 4: Montage - Constructie - Programmatie
Indien is overeengekomen dat Daylight instaat voor de plaatsing op locatie is de klant ertoe gehouden alle montage- en demontagegegevens, evenals alle programmatie- en locatiegegevens uiterlijk veertien dagen voor montagedatum schriftelijk en gedateerd aan Daylight mede te delen. Indien Daylight niet uitdrukkelijk is gelast met de noodzakelijke constructie, dient de klant ervoor te zorgen dat deze constructie degelijk en veilig zijn en minstens bestand zijn tegen windsnelheden van 120 km per uur. Indien deze constructie niet degelijk of veilig blijken, zal de klant niettemin gehouden zijn 50% van de prijs te betalen bij huur, de integrale prijs bij verkoop. Als Daylight de constructies (steigers, trussen, palen …) plaatst is het verboden is om wat dan ook vast te maken aan de steigers of andere constructies van Daylight zonder schriftelijke toestemming. Dit kan namelijk belangrijke gevolgen hebben voor de windbelasting en de veiligheid van de constructies. Als de klant dit wil dan moet Daylight hier op voorhand schriftelijk over geïnformeerd worden zodat Daylight hiermee rekening kan houden bij de bouw van de constructies en eventueel extra beton plaatsen of een groter grondvlak kan voorzien. De klant zal er voor zorgen dat de locatie voorzien is van een wettelijk gekeurde elektriciteitsinstallatie van 1 x 16 A/220 V plus goede aarding per lichtkrant. Tevens zal hij zorgen voor een veilige, droge en nabijgelegen bergplaats voor de plaatsing van de bediening van de producten. De klant zal een veilige parkeerruimte voorzien voor alle voertuigen van Daylight; vier leden van het technische personeel van Daylight dienen de mogelijkheid te krijgen zich overal te begeven waar hun functie dit vereist. Alle eventuele belastingen en taksen vallen ten laste van de klant, die ook voor de nodige vergunningen moet zorgen. Daylight zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het in gebreke blijven van de klant in dit opzicht.

ARTIKEL 5: Zichtbare gebreken - Niet-conformiteit
In geval de levering zichtbare gebreken vertoont of niet conform is aan de aanvaarde bestellingen dient de klant daarvan akte te laten nemen op het ogenblik van de levering. Binnen de 24 uur na de levering dient de klant Daylight schriftelijk op de hoogte te brengen van de gebreken of de niet-conformiteit van de goederen. Na de afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard. In geen geval kunnen goederen naar Daylight worden teruggestuurd zonder haar schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 6: Betalingen
Bij elke bestelling dient een overeengekomen voorschot te worden betaald. Het saldo dient te worden betaald bij levering van de bestelling, welke dan ook de vervaldag van de factuur zal zijn. Uitzonderlijk en enkel indien uitdrukkelijk schriftelijk bepaald zal de factuur betaalbaar zijn op 30 dagen. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 200 Euro per factuur die niet volledig voldaan werd. Bovendien zal elk onbetaald gebleven bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de dag waarop betaling verschuldigd was tot de dag der effectieve betaling verhoogd worden met nalatigheidsinteresten van 1% per maand.

Artikel 7 : Schadevergoedingen bij annulering - eigendomsvoorbehoud
Bij annulering van huur- of montagebestellingen door de klant dient deze een schadevergoeding gelijk aan 30% van de prijs te betalen. Indien er minder dan 30 dagen voor de voorziene leveringsdatum wordt geannuleerd, bedraagt de schadevergoeding 50 %. Ingeval van annulering op de leveringsdag zelf is de klant gehouden tot betaling van de integrale prijs. Een verkoop kan uiteraard niet worden geannuleerd. Evenwel heeft Daylight de keuze heeft om, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen in rechte en derhalve de betaling van de prijs te eisen, hetzij de overeenkomst ontbonden te verklaren lastens de klant door middel van eenvoudige kennisgeving. In dat laatste geval zal de klant Daylight toelaten de producten terug te nemen – de schadevergoeding door de klant aan Daylight te betalen bedraagt dan 50 % van de prijs. De klant doet afstand van zijn recht de exceptie van niet-uitvoering van de overeenkomst in te roepen. De geleverde producten blijven eigendom van Daylight tot de koopprijs volledig is betaald. Tot zolang zal de klant niet gerechtigd zijn de producten aan derden over te dragen. Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de overdracht van het risico voor de producten zoals bepaald in artikel 3.

ARTIKEL 8: Waarborg
De waarborg van Daylight beperkt zich tot de gebreken aan de producten die op ogenblik van de levering redelijkerwijze niet konden worden onderkend en tot de prestaties die door Daylight werden gegarandeerd. Geen enkele waarborg wordt gegeven in geval het verborgen gebrek onmogelijk kon voorzien worden. De waarborg vervalt eveneens indien zou blijken dat, zonder de voorafgaande toestemming van Daylight, door de klant of door derden pogingen tot herstellingen zouden ondernomen geweest zijn, wijzigingen aan de producten zouden aangebracht zijn, de gebruiksvoorschriften niet werden nageleefd, of bij het gebruik van verkeerde verbruiksproducten of wisselstukken. De waarborg van Daylight is geldig voor een periode van 12 maanden vanaf de levering. De hierboven bedongen waarborg is slechts van toepassing indien de producten op normale wijze werden onderhouden. De kosten voor normaal onderhoud blijven steeds ten laste van de klant of de gebruiker en vallen steeds buiten de Daylight waarborg. Op geen enkele wijze kan Daylight aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade.

ARTIKEL 9: Auteursrechten en aansprakelijkheid
Daylight stelt enkel een medium ter beschikking kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de berichtgeving. Het is altijd de verzender van de berichten of de opdrachtgever van Daylight die aansprakelijk is voor de inhoud van de berichten.

ARTIKEL 10: Beëindiging
De overeenkomst tussen Daylight en de klant kan onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving door Daylight worden beëindigd wanneer Daylight verneemt dat de klant zijn activiteiten stopzet, in faling verklaard wordt, een verzoekschrift tot concordaat of tot uitstel van betaling neerlegt, of zijn schuldeisers op minnelijke wijze een concordaat voorstelt. Een eenvoudige kennisgeving aan de klant zal hiertoe volstaan. De verhuurde en de bij verkoop nog niet integraal betaalde goederen die ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van Daylight zijn gebleven zullen alsdan worden teruggehaald. Daylight kan in geen geval gehouden zijn tot enige schadevergoeding jegens de klant of jegens derden.

ARTIKEL 11: Bevoegde rechtbanken - toepasselijk recht
Inzake alle geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden en de contracten waarop ze van toepassing zijn, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Gent bevoegd. Deze rechtbanken zullen het Belgisch recht toepassen.

Daylight denkt met u mee. Aarzel niet om ons te contacteren.
Wij zijn 24/7 bereikbaar op het nummer +32 9 230 54 00